Пожарно досие

Пожарното досие се разработва съгласно изискванията на чл. 8 от Наредба No 8121з-647 / 01.10.2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и включва:
• Инструкция за осигуряване на ПБ на територията на обекта;
• План за действие на личния състав за гасене на пожари;
• План за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;
• План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар
или авария;
• Заповеди относно:
– редът за извършване на огневи работи;
– редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;
– забранените места за пушене и използване на открит огън;
– редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на
електрическото захранване след приключване на работното време;
– редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;
– правилата за ПБ на обекта в извънработно време;
– редът за експлоатация, проверката на състоянието и поддръжката на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима;
– периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;
– редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво;
– длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.
• протокол за учебна евакуация;
• протокол за проверка на евакуационно осветление;
• дневник за изключване на ел. захранването /за обекти с етажна площ над 100 м2/;
• дневник за проверка на пожарогасителите /ако са 5 или повече/;