Евакуационни схеми

Защо се изискват Схемите за евакуация

Евакуационните схеми целят да покажат на обитателите пътищата за евакуация и противопожарните средства, разположени в съответната сграда, така че в случай на пожар пребиваващите максимално бързо и безопасно да напуснат обекта.

В допълнение, Схемите за евакуация помагат на пожарникарите да се ориентират в сградата максимално бързо и да определят къде е възможно да се намират застрашени от инцидента хора.

Изискванията за Схемите за евакуация /т.н. планове за евакуация/ са уредени в Наредба № 8121з-647 /01.10.2014 г. и Наредба № РД-07/8 20.12.2008 г.;

 

Къде да поставите Схемите за евакуация

Съгласно законовите изисквания, плановете за евакуация следва да се поставят на видими места като се съблюдават долните изисквания:

  1. На разстояние не повече от 7 m от входовете на сградата и до 3 m от етажните изходи към евакуационните стълбища;
  2. На всеки 25 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „А“;
  3. На всеки 15 – 20 m по пътищата за евакуация – за сгради с категории на обитатели „Б“ и „В“;
  4. На вътрешната страна на вратата на всяка стая – за сгради с категории на обитатели „Б“

Списък с категории на обитатели

Какво трябва да съдържат Схемите за евакуация?

Евакуационните схеми следва да съдържат следното:

1.1. графично изображение на етажа (хоризонтално разпределение – вътрешна планировка) или на част от него;
1.2. графично изображение на ситуационен план;
1.3. нанесен знак „Мястото, където се намирате“;
1.4. указателни знаци съгласно Наредба № РД-07/8;
1.5. легенда с използваните знаци;
1.6. обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж, цех се отнася схемата за евакуация;
1.7. последователност на действията при пожар (минимално необходимите действия) за гледащия схемата за евакуация;
1.8. кратко описание на мерките за безопасност при евакуация – за евакуация от помещения на обекти с категории на обитатели „Б“ и „В“.
2. Схемите за евакуация в сгради, в които пребивават чужденци (хотели и др.), се изготвят задължително и на английски език.
3. При поставяне на лого или на табела с телефонния номер на фирмата, изготвила схемата за евакуация, или на собствениците на обекта същите се разполагат така, че да няма възможност за двусмисленото им възприемане.
4. С оглед правилно ориентиране от схемата за евакуация следва да се спазва следната последователност:
4.1. определят се местата, където ще се поставя всяка една схема за евакуация, и всяка графична част се чертае спрямо това място.
4.2. ориентацията на символа „Мястото, където се намирате в момента“ се нанася спрямо мястото, където стои гледащият схемата за евакуация.

Колко струва изработката, доставката и монтажа на евакуационните схеми?

Цената за една евакуационна схема варира в зависимост от необходимия брой и спецификата на обекта Ви.

Факторите, които определят цената за изработка включват:

  • налични ли са електронни чертежи на помещенията;
  • каква е площта на обекта;

Цената се определя както следва:

а) За обекти с етажна площ до 200 м2 – 100 лв. без ДДС за етаж;
б) За обекти с етажна площ от 201 до 500 м2 – 150 лв. без ДДС за етаж;
в) Етажна площ над 500 м2 – по договаряне.

Допълнителни:

* При липса на чертежи /на хартия или електронни/ се заплаща допълнителна такса в размер на 40 лв. без ДДС за замерване на етаж до 200м2;
** За хотели, при които е необходимо да се монтират схеми във всяка, стая се заплаща допълнително такса в размер на 5 лв. без ДДС на стая;